Na rynku spotkamy wiele różnych wariantów ubezpieczenia. Do wyboru mamy zarówno ochronę indywidualną, jak i grupową, a oprócz tego polisy dla całej rodziny, dodatkową ochronę dla dzieci, czy polisę z funduszem kapitałowym, która pozwala nie tylko na ubezpieczenie się, ale również na zainwestowanie swoich funduszy.

Oferta ubezpieczeniowa inwestycyjna, czyli polisa z funduszem kapitałowym jest rozwiązaniem korzystnym, ale jednak zawsze przed zakupem ubezpieczenia warto dowiedzieć się więcej o takiej jego formie. Dobrze jest wiedzieć, na czym polega połączenie ochrony z inwestycją kapitału, jak w takim przypadku wygląda umowa oraz jak i czy można taką umowę rozwiązać.

Kluczowe informacje z pewnością ułatwią podjęcie decyzji o ostatecznym wyborze rodzaju polisy.

Na czym polega ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym?

Polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) jest rodzajem ubezpieczenia osobowego, które nie tylko zapewnia ochronę ubezpieczającemu się, ale również przewiduje użytkowanie części środków na inwestycje. Składka w wypadku tego ubezpieczenia jest więc podzielona, na część ochronną oraz na część inwestycyjną. To, taki procent składki kierowany jest na ochronę, a jaki na inwestowanie zależy od ubezpieczającego się, a towarzystwo ubezpieczeniowe ustala jedynie minimalną wartość składki, czyli np. 150 zł miesięcznie.

Część pierwsza składki jest standardowym zabezpieczeniem ochronnym, gwarantującym wypłatę świadczenia pieniężnego w wypadku wystąpienia zdarzenia, które jest zawarte w umowie ubezpieczeniowej. Druga część składki z kolei jest odkładana na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.

Są to środki nazywane koszykiem funduszy i może on być zarówno organizowany przez ubezpieczyciela, jak i mieć strukturę otwartą. W tej drugiej opcji dopuszcza się inwestowanie środków przez samego ubezpieczającego się albo umożliwia ubezpieczonemu inwestowanie poprzez uruchomienie dostępu do platformy internetowej. Wartość takiego funduszu przeliczana jest na jednostki uczestnictwa w koszyku, a zgromadzone na nim środki są przeznaczane na zakup instrumentów inwestycyjnych, a więc akcji, obligacji lub metali szlachetnych.

Ryzykowna polisa?

Kiedy są inwestowane nasze własne środki, nie możemy zapominać, że każda inwestycja łączy się z mniejszym lub większym ryzykiem. Klient może je ponieść, jeżeli chce uzyskać możliwość zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej z zabezpieczeniem majątkowym, ale jest to już uzależnione od rodzaju umowy. W sytuacji podpisania umowy z zawartością ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, gdy dojdzie do wypadku (zdarzenia) objętego ochroną, ubezpieczony w wysokości określonej w umowie, otrzyma uposażenie równe bieżącej wartości jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

W tego rodzaju umowie, w chwili pragnienia rezygnacji z ubezpieczenia, może on całkowicie wykupić polisę, ale jest to związane z poniesieniem kosztów, np. opłaty likwidacyjnej. W zależności od rodzaju umowy istnieje również opcja wypłacenia polisy ubezpieczeniowej w trakcie obowiązywania umowy, ale nie otrzyma się wówczas pełni wartości polisy. Wówczas nazywane jest to wykupem częściowym, który nie oznacza całkowitego wycofania się z ubezpieczenia, ale wiąże się z niższymi kosztami.

Umowa tego typu ma z reguły charakter długoterminowy i zawierana jest na 10 lub 30 lat, chociaż można również zawrzeć umowę na 2 lub 4 lata. W ramach tych umów ubezpieczony może dokonywać wpłaty składki jednorazowo albo uiszczać regularne wpłaty w umówionych okresach, np. miesięcznie, kwartalnie albo raz na rok.

Inwestowanie składki na polisie

Ubezpieczony sam ustala zarówno kwotę składki ubezpieczeniowej przy wyborze wysokości ubezpieczenia, jak i jej część, którą pragnie przeznaczyć na swoje ubezpieczenie oraz część, która będzie przeznaczona na inwestycje. Wszystko jest określane dowolnie.

Część inwestycyjna jest przeznaczona na zbudowanie odpowiedniego funduszu, który zostanie wypłacony w momencie zakończenia umowy, czyli np. za 20 lat. Przez okres obowiązywania ubezpieczenia będą one inwestowane w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

Dlaczego warto mieć ETF w portfelu inwestycyjnym?

WAŻNE!

Kwota uzbierana po upływie obowiązywania umowy może różnić się od kwoty zakładanej i jest to związane z ryzykiem inwestycyjnym wpisanym w taki rodzaj ubezpieczenia. Jednakże najczęściej uzbierana kwota jest zbliżona do sumy, jaką w ubezpieczeniu zakładano.